db.config.php


数据库配置比较简单,一看就知道怎么配置,但是这里还是有几个地方需要解释一下。。。


define('DB_ACCESS', DB_ACCESS_SINGLE); //默认使用单台数据库服务器
return array (
  'mysql'   => array(
    array(
      'db_type'   => 'mysql',
      'db_host'   => 'localhost',
      'db_port'   => 3306,
      'db_user'   => 'root',
      'db_pass'   => '123456',
      'db_name'   => 'herosphpTest',
      'db_charset'  => 'utf8',
      'serial'    => 'db-write',   //写服务器,如果没有配置读写分离,则此处不用理它
    ),

    array(
      'db_type'   => 'mysql',
      'db_host'   => '192.168.1.119',
      'db_port'   => 3306,
      'db_user'   => 'root',
      'db_pass'   => '123456',
      'db_name'   => 'test',
      'db_charset'  => 'utf8',
      'serial'    => 'db-read',  //读服务器,如果没有配置读写分离,则此处不用理它
    ),

    array(
      'db_type'   => 'mysql',
      'db_host'   => '192.168.1.40',
      'db_port'   => 3306,
      'db_user'   => 'root',
      'db_pass'   => '123456',
      'db_name'   => 'test',
      'db_charset'  => 'utf8',
      'serial'    => 'db-read',  //读服务器,如果没有配置读写分离,则此处不用理它
    ),
  ),


  //mongo DB 数据库配置
  'mongo'   => array(
    'host'   => 'localhost',
    'port'   => 27017,
    'user'   => 'root',
    'pass'   => '123456',
    'db'    => 'herosphp'
  )
)

需要说明就是mysql配置的那个 serial(标志)配置,这个参数是配置数据库的读写分离的,有两个值:

 • db-read 读服务器
 • db-write 写服务器

那如果你没有配置读写分离的话就不用理会它。不过需要特别注意的是,如果你配置的是读写分离的话,记得要设置DB_ACCESS 为DB_ACCESS_CLUSTER, 表示使用的是集群模式。

Copyright © HerosPHP 2016 all right reserved,powered by Gitbook最后更新时间: 2017-08-07 22:07:21

results matching ""

  No results matching ""